جستجو

مشاور فروش:

به شخصی گفته می شود که در سایت شرکت ثبت نام کرده و اولین فروش خود را به انجام رسانده و همچنین مسئولیت ارائه، معرفی و فروش محصولات شرکت را به عهده می گیرد و در قبال فروش محصولات، از شرکت پورسانت دریافت می‌کند.

مشتری خرده فروشی:
مشتری‌های خرده فروشی افرادی هستند که به عنوان مصرف کننده نهایی، کالای خود را به مشاور فروش تکسو سفارش می دهند و مشاور فروش شرکت بعد از گرفتن کالا از شرکت آن را به مشتری خرده فروشی تحویل می دهد.

مشتری ترجیحی:
مشتری ترجیحی در حقیقت مشتری خرده فروشی می باشد که در سایت شرکت ثبت نام کرده است. این افراد توانایی جذب هیچ فرد دیگری را ندارند و صرفا جهت خرید کالاهای شرکت به سایت مراجعه می کنند خرید این مشتری به عنوان رقم واجد صلاحیت بازاریاب محسوب نمی گردد و کاملا به عنوان یک مشتری در برنامه بازاریابی شرکت لحاظ شده است.

واجد صلاحیت شدن:

هر شخص جهت واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت باید هر ماه حداقل 100,000 تومان از کالاهای شرکت را به فروش برساند. تا به عنوان نماینده فروش فعال در نظر گرفته شده و می تواند کارمزد مجموعه ای خود را دریافت کند و در غیر اینصورت نماینده فروش غیر فعال بوده و فقط کارمزد خرده فروشی دریافت می کند.

امتیاز:
هر کالا یک ارزش امتیاز دارد که ملاک ارتقا رتبه در طرح سوددهی است.

ارزش فروش:
هر کالا دارای یک ارزش فروش می باشد که ملاک دریافت پورسانت در طرح سوددهی می باشد. (تمامی پورسانت ها از ارزش فروش پرداخت خواهد شد)
سود خرده فروشی:

هر فروش کالایی که مستقیما توسط خود بازاریاب انجام می شود، خرده فروشی نامیده می شود و 20 % سود خرده فروشی از قیمت کالا به بازاریاب تعلق می‌گیرد.

مثال: کالایی که به قیمت بازاریاب 100 هزار تومان خریداری می شود بازاریاب به قیمت مصرف کننده 120 هزار تومان می فروشد.و بدین ترتیب  شامل 20% سود فروش شخصی می شود.

پاداش حجم گروهی:
هر بازاریاب اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهی وی است، با بازاریابان زیر مجموعه خود دریافت می‌کند.

300-599 ----- 5%

600-1199 ----- 10%

1200-2399 ----- 15%

2400-3999 ----- 20%

4000-6599 ----- 25%

6600-9999 ----- 30%

10000 به بالا ----- 35%

همچنین هر بازاریاب طبق جدول بالا شامل هر درصدی از حجم گروهی شود. همان میزان از ارزش تجاری مجموع خرده فروشی خود را به صورت پاداش خرده فروشی دریافت می کند.
در صورتی‌که یک بازاریاب بر اساس جدول زیر مشتری ترجیحی به شرکت معرفی کند، در سطوح جدول پاداش حجم گروهی به صورت زیر ارتقا پیدا می کند.

300-599 ----- 8%

600-1199 ----- 13%

1200-2399 ----- 18%

2400-3999 ----- 23%

4000-6599 ----- 28%

6600-9999 ----- 33%

نکته:
با جذب مشتری در برنامه بازاریابی شرکت هر بازاریاب می تواند تنها از ارتقاء در صد و در نتیجه افزایش درآمد استفاده کند. برای دست یابی به رده به ویژه رده مربوط به 35 درصد که به عنوان فرد جدا شده در نظر گرفته می شود فرد می بایست به طور کامل 10 هزار امتیاز را کسب کند

پاداش جداشونده:
زمانی که یکی از گروه های فروش زیر مجموعه هر شخص به رده 35 درصد رسید به عنوان گروه جداشونده در نظر گرفته شده و %8 از حجم فروش آن گروه به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود.
سطح 1 ----- 8% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 1
سطح 2 ----- 6% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 2
سطح 3 ----- 4% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 3
سطح 4 ----- 2% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 4
سطح 5 ----- 1% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 5
سطح 6 ----- 0.5% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 6
سطح 7 ----- 0.25% تعداد شاخه جداشونده مورد نیاز 7

در صورتی‌که هر مشاور مشتری ترجیحی به شرکت معرفی کند، مطابق جدول زیر پاداش های جدا شونده ارتقا می یابد.

سطح 1 ----- 9% تعداد مشتری ترجیحی 3
سطح 2 ----- 7% تعداد مشتری ترجیحی 5
سطح 3 ----- 5% تعداد مشتری ترجیحی 7
سطح 4 ----- 4% تعداد مشتری ترجیحی 9
سطح 5 ----- 3% تعداد مشتری ترجیحی 11
سطح 6 ----- 1% تعداد مشتری ترجیحی 13
سطح 7 ----- 0.5% تعداد مشتری ترجیحی 15

نکته 1:
مبلغ واجد صلاحیت شدن برای دریافت این پاداش 100000 تومان است.

نکته 2:

برای واجد صلاحیت شدن این پاداش هر مشاور می بایست حداقل 3000 امتیاز در گروه شخصی خود داشته باشد. هر شخص برای دریافت کامل این پاداش باید 6000 امتیاز حجم فروش گروه‌های شخصی داشته باشد

نکته 3:

دریافت این پاداش تا جایی پرداخت می‌شود که یک شخص هم رده وجود داشته باشد. از آن به بعد پرداخت نخواهد شد.  تا شخص هم رده پاداش از مجموع فروش جدا نشده، پرداخت خواهد شد.

نکته 4:

این پاداش حداکثر تا 7 لایه پرداخت خواهد شد.

نکته 5:

در صورتی‌که فردی واجد شرایط نباشد بهم فشردگی در طرح سود دهی صورت می‌گیرد و نفر پایین‌تر فرد به بالاتر انتقال می یابد. بعد از انجام بهم فشردگی پرداخت در هفت سطح صورت می گیرد

رده ها:

هر بازاریاب می تواند با تلاش مستمر خود به رده های زیر طبق تعریف دست پیدا کند.

نکته:
رده‌های مشاور تا حامی بر اساس درصد های مشخص شده در جدول پاداش گروهی به ترتیب شامل 5، 10، 15، 20، 25 ، 30 و 35 درصد پاداش افتراقی می شوند

پاداش ماهیانه:

%5 از ارزش فروش شرکت بین بازاریابانی که در ماه دارای حداقل ۳ شاخه 1200 امتیازی(۱ RC ) و یا ۳ شاخه 4000 امتیازی( ۴ RC ) باشند بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

نکته:

برای ۳ شاخه 1200 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 1200 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 5 RC برای ۳ شاخه 4000 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 4000 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 10 RC

%8 از ارزش فروش شرکت بین بازاریابانی که در ماه واجد شرایط دو شاخه جداشونده شوند، برای دو شاخه یک RC و هر رده هر شاخه جداشونده یک RC بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان است.