جستجو
بازگشت به لیست مطالب

خرده فروش های برتر در سال92

خرده فروش های برتر در سال92

با توجه به فعالیت روزافزون بازاریابان در شرکت تکسو، رتبه های کسب شده توسط بازاریابان، بیشترین درآمدهای افراد و بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در خرداد ماه به شرح زیر می باشد.

همچنین از این پس برای بازاریابانی که بیشترین خرده فروشی را داشته باشند پاداش ویژه ای در نظر گرفته شده که به واجدین شرایط تعلق خواهد گرفت.

 

ردیفنام و نام خانوادگیرتبهمبلغ پورسانت
1مهرداد رویایینماینده فروش برتر23,504,261
2محمد کاظم زارعنماینده فروش برتر22,925,248
3علی اکبر صباغیه یزدنماینده فروش برتر21,134,881
4محمدرضا ياوریراهنما19,768,546
5عبدالرضا دهقان بنادکینماینده فروش برتر13,349,592
6محمد نیکوبختنماینده فروش برتر13,153,875
7مهدی قاسمی زارچنماینده فروش برتر13,096,046
8سجاد پور رضوانینماینده فروش برتر8,953,687
9منصور سعیدزادهنماینده فروش برتر8,379,270
10مهدی علیخانینماینده فروش برتر7,693,318
11فائزه مولایی فوزینماینده فروش برتر7,627,045
12اعظم فرد احمدینماینده فروش برتر7,443,456
13محمد حسن کریمی زارچنماینده فروش برتر7,304,986
14محمد حسین دشتی رحمت آبادینماینده فروش برتر7,084,682
15محمدرضا ابولیان باجگانینماینده فروش برتر6,909,742
16ندا سعید زادهنماینده فروش برتر6,718,572
17احمد زارع ارنانینماینده فروش برتر6,618,428
18احمدرضا مسیبی درچهنماینده فروش برتر6,561,711
19محمدعلی کوثری یزدینماینده فروش برتر6,548,711
20زهرا سلیمانی درچهنماینده فروش3,534,000

 

خرده فروشی

 

ردیفنام و نام خانوادگیمبلغ خرده فروشی
1فاطمه زمانی علویجه23,560,000
2مصطفی پوررضوانی22,700,000
3زهرا سلیمانی درچه22,680,000
4محمدرضا زارع زردینی22,300,000
5محمد منصوری شوازی20,100,000