جستجو
بازگشت به لیست مطالب

خرده فروشی ها توسط افراد در تیر ماه92

خرده فروشی ها توسط افراد در تیر ماه92

رتبه های کسب شده توسط بازاریابان، بیشترین درآمدهای افراد و بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در تیر ماه به شرح زیر می باشد.

همچنین از این پس برای بازاریابانی که بیشترین خرده فروشی را داشته باشند پاداش ویژه ای در نظر گرفته شده که به واجدین شرایط تعلق خواهد گرفت.

 

ردیفنام و نام خانوادگیرتبهمبلغ پورسانت
1مهرداد رویایینماینده فروش برتر23,886,379
2محمد کاظم زارعنماینده فروش برتر21,283,656
3نادر قربانینماینده فروش برتر20,861,979
4علی اکبر صباغیه یزدنماینده فروش برتر20,500,961
5سجاد پور رضوانینماینده فروش برتر14,719,598
6مهدی قاسمی زارچنماینده فروش برتر13,775,000
7محمد نیکوبختنماینده فروش برتر13,112,417
8محمدرضا ياورینماینده فروش برتر10,492,891
9محمد گرامینماینده فروش برتر10,211,673
10مهدی انتظاری زارچنماینده فروش برتر9,483,118
11منصور سعیدزادهنماینده فروش برتر8,619,752
12عبدالرضا دهقان بنادکینماینده فروش برتر8,206,345
13وحید کریمی زارچینماینده فروش برتر7,632,347
14مهرداد قاسم زاده موسی آبادینماینده فروش برتر7,508,401
15محمدعلی کوثری یزدینماینده فروش برتر7,460,454
16فائزه مولایی فوزینماینده فروش برتر7,339,131
17ابراهیم اقبالی زارچنماینده فروش برتر7,100,142
18محمد حسن کریمی زارچنماینده فروش برتر7,072,219
19محمدرضا ابولیان باجگانینماینده فروش برتر6,962,841
20احمدرضا مسیبی درچهنماینده فروش برتر6,897,706
21مجيد حسين پورنماینده فروش برتر6,800,033
22امید قاسمی درچهنماینده فروش برتر6,441,631
23ابوالفضل سلطانی گردفرامرزینماینده فروش برتر6,432,886
24سلب ناز اصغرینماینده فروش برتر6,383,741
25محمد صادقینماینده فروش5,920,000
26رضیه قاسمی زارچنماینده فروش4,160,000
27علیرضا علیزاده اشکذرینماینده فروش4,000,000
28محبوبه سلطانی گردفرامرزینماینده فروش4,000,000
29محسن انتظاری زارچنماینده فروش3,840,000
30زهرا كريمي درچهنماینده فروش3,240,000

 

خرده فروشی

 

ردیفنام و نام خانوادگیمبلغ خرده فروشی
1محمد صادقی39،800،000
2رضیه قاسمی زارچ27،700،000
3محبوبه سلطانی گردفرامرزی26،600،000
4علیرضا علیزاده اشکذری24،600،000
5محسن انتظاری زارچ24،100،000