جستجو
بازگشت به لیست مطالب

تخلف از دریافت پورسانت محروم

تخلف از دریافت پورسانت محروم

بدین وسیله به اطلاع می رساند بر پایه آیین نامه مصوب هیات مدیره تکسو هرگاه هرکدام از بازاریابان تخلفی انجام دهند

فرد متخلف برای بار نخست 3 روز از پورسانت محروم میشود و 2 سر مجموعه  موثر وی 1روز.

برای بار دوم متخلف 1 هفته از پورسانت محروم میشود و 2 سرمجموعه موثر وی 3 روز.

برای بارسوم متخلف از بازاریابی منع میشود و 2 سرمجموعه موثر وی یک ماه از پورسانت محروم میشوند.

مصادیق تخلف شامل هرگونه کاری است که موقعیت شرکت تکسو را نزد مراجعه ذی صلاح خدشه دار یا به مخاطره بیاندازد.

هرگونه عملی که شبهه هرمی بودن بار آورد و یا عملی که پیش تر در شرکت های هرمی انجام میگرفته است.