جستجو
بازگشت به لیست مطالب

بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در مرداد ماه 92

بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در مرداد ماه 92

رتبه های کسب شده توسط بازاریابان و بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در مرداد ماه به شرح زیر می باشد.

همچنین از این پس برای بازاریابانی که بیشترین خرده فروشی را داشته باشند پاداش ویژه ای در نظر گرفته شده که به واجدین شرایط تعلق خواهد گرفت.

 

ردیفنام و نام خانوادگیرتبه
1مهرداد رویایینماینده فروش برتر
2نادر قربانینماینده فروش برتر
3محمد کاظم زارعنماینده فروش برتر
4محمدرضا ياوريراهنما
5منصور سعیدزادهنماینده فروش برتر
6مهرداد قاسم زاده موسی آبادینماینده فروش برتر
7عبدالرضا دهقان بنادکینماینده فروش برتر
8حسین صادقی زارچینماینده فروش برتر
9علی اکبر صباغیه یزدنماینده فروش برتر
10محمد صادقینماینده فروش برتر
11مهدی انتظاری زارچنماینده فروش برتر
12سجاد پوررضوانینماینده فروش برتر
13مهدی قاسمی زارچنماینده فروش برتر
14ابراهیم اقبالی زارچنماینده فروش برتر
15محمد تاجی زادگاننماینده فروش برتر
16محمد حسین دشتی رحمت آبادینماینده فروش برتر
17علی برقینماینده فروش برتر
18الهام رضائینماینده فروش برتر
19محمد مالکینماینده فروش برتر
20محمد نیکوبختنماینده فروش برتر
21حجت حاجی عابدینماینده فروش برتر
22مجيد حسين پورنماینده فروش برتر

 

خرده فروشی

 

ردیفنام و نام خانوادگیمبلغ خرده فروشی
1عقیل رحمانی43،530،000
2محسن مرتضوی مهریزی40،440،000
3منصور کریمی زارچی37،740،000
4زهرا رضواني بروجني36،300،000
5محمد رضا محمودی دهکی33،380،000