جستجو
بازگشت به لیست مطالب

اخذ مجوز شعبه های تکسو

اخذ مجوز شعبه های تکسو

مراحل اخذ مجوز شعبه های تکسو از وزارت صنعت، معدن و تجارت:

 

1- ارایه درخواست صدور مجوز شعبه ملزم به نشانی شعبه و مشخصات مسوول شعبه به مرکز اصناف

2- بررسی صلاحیت شعبه معرفی شده

3- بررسی پاسخ های واصله از مراجع ذی صلاح

4- ارایه نتیجه ها درکمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای برای تایید یا عدم تایید

5- رونوشت تایید مجوز به نیروهای انتظامی و امنیتی