برترین ها

برترین خرده فروشان با بیش از دو ماه فعالیت


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 حکیمه صباغ زاده خراسان رضوی 1548 22,134,493 ریال
2 علی ابراهیم پور کنگ سفلی خراسان رضوی 1526 22,003,700 ریال
3 هانیه شیخی شوروکی یزد 1511 22,813,086 ریال
4 بی بی نعیمه سقر گلستان 1502 23,086,600 ریال
5 محمد توکلی مواخر خراسان رضوی 1502 21,517,700 ریال
6 علی اکبر فرضی البرز 1501 18,447,500 ریال
7 محمدرضا جلایر خراسان رضوی 1501 21,687,500 ریال
8 کیان صدیقی خراسان رضوی 1501 21,415,900 ریال
9 مهدی افشار علاقه جنبان خراسان رضوی 1362 19,895,500 ریال
10 مهلا اخوان صفار خراسان رضوی 1305 18,680,900 ریال
11 منصوره مظفریان سنگ نقره خراسان رضوی 1300 19,114,500 ریال
12 راضیه سادات مهدوی خراسان رضوی 1237 17,846,500 ریال
13 معصومه پورحسین جاغرق خراسان رضوی 1213 17,880,179 ریال
14 مرضیه ناجی عظیمی خراسان رضوی 1206 19,598,586 ریال
15 مجید قندهاری اصفهان 1203 16,117,000 ریال
16 سمانه گرجی اصفهان 1191 17,638,286 ریال
17 مجتبی هادی جاریحانی آدربایجان غربی 1122 16,905,000 ریال
18 معصومه قربانی زهرایی تهران 1118 15,899,893 ریال
19 ارزو مونس فر خوزستان 1095 15,354,600 ریال
20 شمیمه دقوقی تهران 1047 14,905,000 ریال

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 خاطره خادم الحسینی خراسان رضوی 2000 29,228,400 ریال
2 وحید نصری گورتانی خراسان رضوی 1785 30,119,593 ریال
3 حکیمه صباغ زاده خراسان رضوی 1548 22,134,493 ریال
4 فاطمه حیدری اصفهان 1529 22,390,100 ریال
5 علی ابراهیم پور کنگ سفلی خراسان رضوی 1526 22,003,700 ریال
6 هانیه شیخی شوروکی یزد 1511 22,813,086 ریال
7 فاطمه السادات مهدوی خراسان رضوی 1509 22,517,000 ریال
8 ملیحه نصرابادی خراسان رضوی 1504 21,405,200 ریال
9 بی بی نعیمه سقر گلستان 1502 23,086,600 ریال
10 محمد توکلی مواخر خراسان رضوی 1502 21,517,700 ریال
11 مهدیه بخشی اصل خراسان رضوی 1502 22,033,000 ریال
12 کیان صدیقی خراسان رضوی 1501 21,415,900 ریال
13 علی اکبر فرضی البرز 1501 18,447,500 ریال
14 محمدرضا جلایر خراسان رضوی 1501 21,687,500 ریال
15 حسن سلیمانی خراسان رضوی 1500 22,479,400 ریال
16 ایمان اخلاقی خوشدل خراسان رضوی 1500 22,194,086 ریال
17 علي حسيني تهران 1491 22,100,279 ریال
18 شکر آذری خراسان رضوی 1479 21,657,400 ریال
19 سوزان صمدزاده آدربایجان غربی 1430 21,948,000 ریال
20 فاطمه احمدی بوشهر 1391 18,933,393 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ پاداش
1 اکرم برازجانی خوزستان 216 500,000 ریال
2 عبدالحسین اقدامی مایان علیا آدربایجان شرقی 132 500,000 ریال
3 امیر کهخائی اصفهان 496 500,000 ریال
4 محمدمسیح پهلوانی نژاد اصفهان 502 500,000 ریال
5 زینب جمشیدیان قلعه سفیدی البرز 588 500,000 ریال
6 سهیلا سلمانیان قهدریجانی اصفهان 502 500,000 ریال
7 مبینا دارنگ تهران 854 500,000 ریال
8 اعظم کریمی ملک آبادی البرز 201 500,000 ریال
9 مریم قاسمی خوزستان 858 500,000 ریال
10 رقیه موسوی قلعه البرز 444 500,000 ریال
11 زهرا حیدری هرستانی اصفهان 627 500,000 ریال
12 فرهاد فرخی آدربایجان غربی 439 500,000 ریال
13 مهتاب حسین زاده قوزلو اردبیل 356 500,000 ریال

Top