برترین ها

برترین خرده فروشان با بیش از دو ماه فعالیت


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 سمیه خاکپور بجستانی تهران 1216 16,747,000 ریال
2 مهتا مهاجری تهران 1201 17,390,000 ریال
3 فریده میرانی آدربایجان غربی 1088 16,042,000 ریال
4 مهدی رضا جنگی بجستانی تهران 1060 16,067,000 ریال
5 فاطمه احمدی بوشهر 985 13,945,000 ریال
6 پرشنگ امیری هرمزگان 956 13,301,000 ریال
7 فرانک معروفزاده آدربایجان غربی 951 14,654,300 ریال
8 ذوقعلی هوشیار قاراب تهران 913 12,980,170 ریال
9 ابوذر عظیمی تهران 912 13,463,300 ریال
10 نعمت اله حسيني خوزستان 824 11,791,000 ریال
11 بی بی صدیقه دستمالچیان یزد 800 13,600,000 ریال
12 پویا رسولی آدربایجان غربی 789 11,351,500 ریال
13 نرگس اخلاق دوست تهران 784 12,042,000 ریال
14 معصومه صداقتي آدربایجان غربی 756 10,849,000 ریال
15 خدیجه شفیعی تهران 742 11,374,000 ریال
16 مریم کریمی قمبوانی تهران 732 11,456,200 ریال
17 مهدی اسفندیاری خوزستان 730 10,183,500 ریال
18 ثنا حسینی خوزستان 696 9,804,000 ریال
19 زینب یوسفی تهران 686 10,206,500 ریال
20 زهرا پاشای گتابی تهران 686 9,828,000 ریال

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 سمیه خاکپور بجستانی تهران 1216 16,747,000 ریال
2 عزیز جعفرپورفرد البرز 1214 18,498,100 ریال
3 مهتا مهاجری تهران 1201 17,390,000 ریال
4 فریده میرانی آدربایجان غربی 1088 16,042,000 ریال
5 اعظم قربانی تهران 1086 16,249,500 ریال
6 مسعود محمودی آدربایجان غربی 1075 17,387,500 ریال
7 مهدی رضا جنگی بجستانی تهران 1060 16,067,000 ریال
8 مهرداد سخاوتی کردستان 1007 14,926,800 ریال
9 فاطمه احمدی بوشهر 985 13,945,000 ریال
10 پرشنگ امیری هرمزگان 956 13,301,000 ریال
11 فرانک معروفزاده آدربایجان غربی 951 14,654,300 ریال
12 ذوقعلی هوشیار قاراب تهران 913 12,980,170 ریال
13 ابوذر عظیمی تهران 912 13,463,300 ریال
14 سهیلا مشایخی تهران 858 12,910,235 ریال
15 نعمت اله حسيني خوزستان 824 11,791,000 ریال
16 نازنین ذهبی خوزستان 812 11,783,000 ریال
17 زهرا شفیعی زادگان اصفهانی اصفهان 808 11,395,700 ریال
18 بی بی صدیقه دستمالچیان یزد 800 13,600,000 ریال
19 پویا رسولی آدربایجان غربی 789 11,351,500 ریال
20 نرگس اخلاق دوست تهران 784 12,042,000 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


Top