برترین ها

برترین خرده فروشان با بیش از دو ماه فعالیت


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 فاطمه خوش آمدی تهران 3847 26,715,600 ریال
2 معصومه جمشیدی جعفرآبادی خراسان رضوی 1676 11,811,666 ریال
3 مهین درخشی تهران 1505 10,656,739 ریال
4 بی بی نعیمه سقر گلستان 1502 10,785,075 ریال
5 عماد نعمتی یزد 1300 9,139,138 ریال
6 حامد فیاضی سرابی آدربایجان شرقی 1232 8,619,015 ریال
7 نجمه خان صباغ یزد 1218 8,616,821 ریال
8 انسيه احمدي كجيدي قزوین 1201 8,463,811 ریال
9 ربابه نجفی سیاککی خراسان رضوی 1200 8,430,762 ریال
10 خدیجه یزدانی خراسان رضوی 1200 8,500,950 ریال
11 زهره علی اکبر چاووشی تهران 1160 8,124,000 ریال
12 فاطمه ابراهيمي اصفهان 1053 7,345,463 ریال
13 مریم پناهنده یزد 1029 7,259,500 ریال
14 نسرين يزداني بوشهر 1025 7,269,167 ریال
15 مریم کریمی قمبوانی تهران 1000 7,096,094 ریال
16 رامین ابوالحسنی آدربایجان غربی 963 6,712,558 ریال
17 زهرا پاشای گتابی تهران 943 6,542,357 ریال
18 ژیلا نوری زینال اردبیل 905 6,292,275 ریال
19 علي اصغر اسلامي نظري تهران 874 6,218,484 ریال
20 زهرا ولی پور مری مازندران 873 6,245,944 ریال
21 مريم جعفريان غلامرضايي یزد 845 5,913,959 ریال
22 فاطمه سقر گلستان 811 5,742,244 ریال
23 عاطفه جباری بهابادی یزد 808 5,619,799 ریال
24 نجمه مصدقی صدرآباد یزد 794 5,562,302 ریال
25 فاطمه دهقان یزد 744 5,256,114 ریال
26 منوچهر عسکری توپوزآبادی آدربایجان غربی 730 5,136,000 ریال
27 نرگس فتاحی اردکانی یزد 723 5,064,191 ریال
28 محبوبه باقری مهر تهران 719 4,820,304 ریال
29 علی اکبر بابایی بندارتی اصفهان 713 5,031,000 ریال
30 صابره ضیغمی تهران 686 4,822,400 ریال
31 علیرضا وفائی سورکی مازندران 685 4,849,536 ریال
32 لیلا رضایی جاوید تهران 680 4,918,209 ریال
33 رحیله ایران نژاد تهران 677 4,888,559 ریال
34 سمیرا حیدری مرکزی 673 4,717,464 ریال
35 مریم باقری اشکوهی البرز 670 4,715,210 ریال
36 طاهره بیگم کریمی تهران 667 4,706,184 ریال
37 بابک علی پور آدربایجان شرقی 667 4,695,744 ریال
38 فاطمه سادات موسوی تهران 661 4,634,588 ریال
39 بهشته رجب زادگان تهران 637 4,415,500 ریال
40 سعیده علایی تفتی یزد 628 4,414,700 ریال
41 میترا علاپور خوزستان 614 4,315,168 ریال
42 مسلم شریفی خوزستان 613 4,344,400 ریال
43 مهدیه کریمی ملک آبادی تهران 606 4,287,038 ریال
44 عاطفه کریمی قزوین 606 4,276,600 ریال
45 محمدرضا جاسبی مطلق تهران 603 4,257,392 ریال
46 زهرا تقی یار رنانی اصفهان 603 4,247,914 ریال
47 علی مهدی نژاد مازندران 587 4,049,445 ریال
48 جعفر سعیدی بقا تهران 575 4,017,018 ریال
49 عایشه بشخوروه گلستان 568 4,021,354 ریال
50 زهرا عبداللهی بهلولی خراسان رضوی 552 3,882,700 ریال

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 فاطمه خوش آمدی تهران 3847 26,715,600 ریال
2 حسین طاقداریان اردکانی یزد 3185 22,285,152 ریال
3 فائزه کاظمی پوران بدر تهران 1818 12,757,055 ریال
4 معصومه جمشیدی جعفرآبادی خراسان رضوی 1676 11,811,666 ریال
5 مهین درخشی تهران 1505 10,656,739 ریال
6 بی بی نعیمه سقر گلستان 1502 10,785,075 ریال
7 عماد نعمتی یزد 1300 9,139,138 ریال
8 حامد فیاضی سرابی آدربایجان شرقی 1232 8,619,015 ریال
9 نجمه خان صباغ یزد 1218 8,616,821 ریال
10 انسيه احمدي كجيدي قزوین 1201 8,463,811 ریال
11 ربابه نجفی سیاککی خراسان رضوی 1200 8,430,762 ریال
12 خدیجه یزدانی خراسان رضوی 1200 8,500,950 ریال
13 زهره علی اکبر چاووشی تهران 1160 8,124,000 ریال
14 مهدی جانی پور خرقانی تهران 1117 7,844,800 ریال
15 فاطمه ابراهيمي اصفهان 1053 7,345,463 ریال
16 مریم پناهنده یزد 1029 7,259,500 ریال
17 نسرين يزداني بوشهر 1025 7,269,167 ریال
18 مریم کریمی قمبوانی تهران 1000 7,096,094 ریال
19 رامین ابوالحسنی آدربایجان غربی 963 6,712,558 ریال
20 زهرا پاشای گتابی تهران 943 6,542,357 ریال
21 ژیلا نوری زینال اردبیل 905 6,292,275 ریال
22 علي اصغر اسلامي نظري تهران 874 6,218,484 ریال
23 زهرا ولی پور مری مازندران 873 6,245,944 ریال
24 محمد عيدي آدربایجان شرقی 855 6,023,772 ریال
25 زهرا ساریخانی تهران 846 5,932,994 ریال
26 مريم جعفريان غلامرضايي یزد 845 5,913,959 ریال
27 فاطمه سقر گلستان 811 5,742,244 ریال
28 عاطفه جباری بهابادی یزد 808 5,619,799 ریال
29 نجمه مصدقی صدرآباد یزد 794 5,562,302 ریال
30 ام البنین سنچولی گلستان 752 5,263,067 ریال
31 فاطمه دهقان یزد 744 5,256,114 ریال
32 منوچهر عسکری توپوزآبادی آدربایجان غربی 730 5,136,000 ریال
33 حیدر آقایی اصفهان 730 5,204,313 ریال
34 نرگس فتاحی اردکانی یزد 723 5,064,191 ریال
35 محبوبه باقری مهر تهران 719 4,820,304 ریال
36 علی اکبر بابایی بندارتی اصفهان 713 5,031,000 ریال
37 مسلم بشیری البرز 700 4,933,713 ریال
38 رامین حاجی بابائی تیمورلوئی آدربایجان شرقی 700 5,021,484 ریال
39 معصومه نعمت زاده کرکرق اردبیل 691 4,891,700 ریال
40 صابره ضیغمی تهران 686 4,822,400 ریال
41 علیرضا وفائی سورکی مازندران 685 4,849,536 ریال
42 لیلا رضایی جاوید تهران 680 4,918,209 ریال
43 رحیله ایران نژاد تهران 677 4,888,559 ریال
44 سمیرا حیدری مرکزی 673 4,717,464 ریال
45 مریم باقری اشکوهی البرز 670 4,715,210 ریال
46 طاهره بیگم کریمی تهران 667 4,706,184 ریال
47 بابک علی پور آدربایجان شرقی 667 4,695,744 ریال
48 فاطمه سادات موسوی تهران 661 4,634,588 ریال
49 فرهاد لطیفی مازندران 660 4,545,123 ریال
50 بهشته رجب زادگان تهران 637 4,415,500 ریال

Top