جستجو
بستن

مطالب نوشته شده در '2013' 'January'

RSS
آیین نامه جدید شرکت تکسو

بدین وسیله به اطلاع می رساند بر پایه آیین نامه مصوب هیات مدیره تکسو هرگاه هرکدام از بازاریابان تخلفی انجام دهند

فرد متخلف برای بار نخست 3 روز از پورسانت محروم میشود و 2 سر مجموعه  موثر وی 1روز.

برای بار دوم متخلف 1 هفته از پورسانت محروم میشود و 2 سرمجموعه موثر وی 3 روز.

برای بارسوم متخلف از بازاریابی منع میشود و 2 سرمجموعه موثر وی یک ماه از پورسانت محروم میشوند.

مصادیق تخلف شامل هرگونه کاری است که موقعیت شرکت تکسو را نزد مراجعه ذی صلاح خدشه دار یا به مخاطره بیاندازد.

هرگونه عملی که شبهه هرمی بودن بار آورد و یا عملی که پیش تر در شرکت های هرمی انجام میگرفته است.

top