جستجو

قوانین بازپسگیری و مواد 38 و 42

 مقررات بند ط ماده 9

 

ماده 9- شرکت بازاريابي شبکه اي موظف است موارد زير را در فرآيند بازاريابي شبکه اي رعايت نمايد:

 

ط – درصورت فسخ قرارداد بازارياب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طي 12 ماه منتهي به تاريخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است واسترداد مبلغ دريافتي کالاي مرجوعي منهاي هزينه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشي تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف کننده و ماليات غير قابل استرداد.

تبصره- شرکت بازاريابي شبکه اي مي تواند کميسيون پرداخت شده در ازاي فروش کالاي مرجوعي را از کميسيون بعدي بازاريابان سطوح بالاتر کسر نمايد.

 

 

قوانین و مقررات شرکت تکسو

قوانین شرایط خرید، توزیع و عودت کالا :

 

بند چهار- شرایط و نحوه عودت کالاها:

 بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان باز پس‌گیری محصولات فروخته شده وجود دارد، اما اعمال این حق تابع شرایط و ضوابط مضبوط است. این شرایط عبارتند از اینکه مشاور فروش از تاریخ فسخ قرارداد خود حداکثر 12 ماه فرصت دارند که در آن بازه زمانی اقلام خریداری شده را عودت دهند، بدیهی است در صورتی امکان عودت وجود دارد که محصولات فروخته شده دچار افت کیفیت، انقضای مدت و موارد مشابهی که مانع فروش مجدد آنها هستند نشده باشند؛ در این صورت و یا پس از گذشتن بازه زمانی 12 ماه شرکت مسئولیتی در قبال تحویل کالاهای فروخته شده ندارد.

 

تبصره1: در صورت درخواست باز پس‌گیری مبالغی که پیشتر به عنوان کسب درآمد مشاوران فروش به فرد متقاضی عودت پرداخت کرده است از مبلغ کل کالا کسر شده و مبالغ باقی مانده به وی مسترد می‌شود.

تبصره2: در صورت مشاهده هر گونه نقص یا وجود هر نوع شواهدی مبنی بر استفاده از کالا، بازپس‌گیری امکان نداشته و درخواست متقاضی رد می‌شود.

 تبصره3 : شرکت مي تواند کميسيون پرداخت شده در ازاي فروش کالاي مرجوعي را از کميسيون بعدي بازاريابان سطوح بالاتر کسر نمايد.

 

 

ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1383/10/9 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1/18993 ﻣﻮرخ 1383/9/25وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﺼﻮب 1382 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد:

ﻣﺎده1 - ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ د“ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

اﻟﻒ - در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اراﻳﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺖ روز ﻛﺎري ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ب اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دارﻧﺪ.

ج ـ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‌ﺷﻮد و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

دـ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺲ داده ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﻲ دارﻧﺪ.

ﻫـ ـ ﻧﻮارﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ‌اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و- روزﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﻣﺠﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ج“ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺗﻬﻴﻪ و ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت روزآﻣﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر و ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده2 - ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ“ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه است.

اﻟﻒ ـ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ب ـ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ‌اي

ج ـ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣوﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري